Autoriams

Lietuvos biologinės psichiatrijos draugijos leidžiamas žurnalas Biologinė psichiatrija ir psichofarmakologija kviečia autorius publikuoti savo originalius mokslo darbus leidinyje. Priimami tiek lietuvių, tiek anglų kalba parašyti mokslo darbai, atitinkatys toliau išvardintus ir aprašytus reikalavimus.


Žurnale spausdinamos šios publikacijos:

Originalūs mokslo darbai, straipsniai, kuriuose pristatomi klinikinių disciplinų ir fundamentinių mokslo šakų moksliniai tyrinėjimai, atitinkantys žurnalo temą. Straipsnio apimtis neturėtų viršyti 3000 žodžių. Literatūros sąrašas, lentelės ir paveikslėlai į bendrą žodžių skaičių neįtraukiami. Didžiausias leistinas literatūros šaltinių skaičius - 50.

Apžvalginiai straipsniai - tai mokslinės publikacijos, sistemingai apžvelgiančios žurnalo tematiką atitinkančias problemas, klausimus, aspektus, kurie gali būti aktualūs klinikinėje praktikoje bei svarbūs moksliuose tyrimuose. Tokio mokslinio straipsnio apimtis neturėtų viršyti  5000 žodžių (literatūros sąrašas, lentelės ir paveikslėliai neįskaičiuojami) ir turėti ne daugiau kaip 100 literatūros šaltinių.

Atvejų aprašymai - tai moksliniai darbai, kuriuose pristatomi ir analizuojami klinikiniai atvejai, reikšmingi sprendžiant kritinius klausimus klinikiniame ir moksliniame lauke. Šio tipo moksliniai darbai neturėtų viršyti 2000 žodžių (literatūros sąrašas, lentelės ir paveikslėliai neįskaičiuojami) ir turėti ne daugiau kaip 20 literatūros šaltinių. Leidžiama 2 lentelės arba paveikslėliai.

Komentarai - tai aktualias mokslines arba pedagogines temas analizuojančios publikacijos, išreikškiant eksperto argumentuotą poziciją konkrečiu klausimu taip pat yra spausdinami žurnale. Rekomenduotina komentaro apimtis - iki 1500 bet ne daugiau žodžių (literatūros sąrašas, lentelės ir paveikslėliai neįskaičiuojami). Taip pat komentaras turėtų turėti ne daugiau kaip 30 literatūros šaltinių ir ne daugiau nei 1 lentelę arba paveikslėlį.

Vedamieji - publikacijos rengiamos specialių žurnalo numerių redaktorių. Vedamojo apimtis - iki 1000 žodžių (literatūros sąrašas, lentelės ir paveikslėliai neįskaičiuojami). Šaltinių sąraše netirėtų būti daugiau nei 15 literatūros šaltinių.

Laiškas redaktoriui - tai publikacijos, kuriose autoriai išreiškia savo pozicijas ir diskutuoja įvairiomis aktualiomis biomedicinos, elgesio medicinos, sveikatos politikos ir kitomis temomis.  Šios publikacijos turėtų būti iki 500 žodžių ir turėti ne daugiau kaip 5 literatūros šaltinius.

Žurnale taip pat spausdinami konferencijų pristatymai (iki 1000 žodžių) bei knygų apžvalgos (iki 500 žodžių).


Rankraščio siuntimas: teisiniai ir etiniai aspektai

Lydimasis laiškas, straipsnio rankraštis, lentelės ir paveikslėliai privalo būti siunčiami  žurnalo redakcijai el. paštu adresu aurelija.podlipskyte@lsmuni.lt. Visi siunčiami dokumentai turi būti parengti naudojant MS Word programinę įrangą.

Autorinės teises. Lydimajame laiške privalo būti pažymima, kad straipsnis yra originalus, nepažeidžia kitų asmenų autorinių teisių ir nėra anksčiau skelbtas spaudoje, o autoriai perduoda visas straipsnio autorines teises leidėjui, jeigu straipsnis bus priimtas spausdinti.

Etiniai aspektai. Tyrimai su žmonėmis privalo būti atliekami gavus Bioetikos komiteto leidimą ir laikantis Helsinkio deklaracijos reikalavimų. Tyrimai su gyvūnais pribalo būti atlikti laikantis šiuo metu galiojančių teisės aktų reglamentuojančių šiuose tyrimus. Rankraščio metodų skyriuje privalo būti nurodyta, kad tyrimui atlikti buvo gautas Biomedicininių tyrimų etikos komiteto leidimas, tyrimas atliktas laikantis Helsinkio deklaracijos reikalavimų ir visi tiriamieji tyrime dalyvavo savanoriškai bei davė raštišką informuotą sutikimą (arba, kad informuotas sutikimas buvo nereikalingas dėl tyrimo ypatybių).

Interesų konfliktas. Visi rankraščio autoriai privalo nurodyti visus finansinius ir asmeninius interesų konfliktus susijusius su siunčiamu rankraščiu. Jeigu interesų konfliktų nėra, tai privalo būti nurodoma lydimajame laiške.

Straipsnio spausdinimo mokestis. Straipsnių skelbimas žurnale Biologinė psichiatrija ir psichofarmakologija autoriams yra nemokamas. 

Atvira prieiga. Žurnalas Biologinė psichiatrija ir psichofarmakologija yra atviros prieigos leidinys. Skaitytojai visus žurnalo straipsnio gali laisvai ir nemokai prieiti, parsisiųsti, kopijuoti ir platinti akademiniais tikslais. Daugiau informacijos SHERPA/RoMEO registre.

Creative Commons licencija. Žurnale skelbiami moksliniai straipsniai yra apsaugoti Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 (CC BY-NC 4.0) licencija.


Reikalavimai rankraščiui

Redakcijai siunčiama lydimasis laiškas ir rankraščio dokumentas, kuriame privalo būti šios dalys: titulinis lapas, santrauka lietuvių ir anglų kalbomis, raktažodžiai, rankraščio tekstas, literatūros sąrašas, lentelės, paveikslėliai ir paveikslėlių pavadinimai. Straipsnio tekstas turi būti išspausdintas 11 raidžių dydžiu, 1 in. pločio paraštėmis ir tarp eilučių paliekant dvigubus tarpus. Graikiškos raidės bei formatavimas naudojant italics, sperscript ir subscript yra leidžiami. Rašymo stilius turi būti glaustas, nuoseklus ir aiškus.

Santrauka privalo būti parengta Lietuvių bei Anglų kalbomis. Leidžiama iki 350 žodžių. Santrauką turi sudaryti šios dalys: įvadas, tyrimo tikslas, tyrimo medžiaga ir metodai, rezultatai ir išvados.

Raktažodžiai. Nuo 3 iki 6 raktažodžių privalo būti nurodoma iš karto po straipsnio santraukos.

Įvadas turi būti glaustas bei nurodyti svarbiausią reikiamą informaciją vengiant detalios literatūros apžvalgos. Šios straipsnio dalies pabaigoje privalo būti nurodomas tyrimo tikslas.

Tyrimo medžiaga ir metodai privalo būti aprašomi išsamiai, tam, kad būtų galima tyrimą atkartoti. Ankščiau skelbti tyrimo metodai turi būti nurodomi pateikiant literatūros šaltinį (-ius).

Diskusija. Šioje straipsnio dalyje autoriai turi palyginti gautus rezultatus su kitų autorių gautais rezultatais bei aptarti praktinę/mokslinę rezultatų svarbą.

Padėka. Privalo būti nurodytas tyrimo finansavimo šaltinis, įvardijant finansavimo agentūrą ir projekto registracijos numerį.

Interesų konfliktai. Šioje dalyje privalo būti nurodomi visi interesų konfliktai. Jeigu jų nėra, autoriams rekomenduojama tai pažymėti.

Lentelės ir paveikslėliai turi būti cituojami tekste pagal eiliškumą naudojant arabiškus skaitmenis. Lentelių ir paveikslėlių pavadinimai turi būti trumpi ir aiškūs. Legendos turi būti parengtos naudojant dvigubus tarpus. Paveikslėliai - parengti JPEG formatu.

Literatūros citavimas. Žurnale yra naudojamas Vankuverio literatūros šaltinių citavimo stilius. Rankraščio tekste literatūros šaltiniai turi būti nurodomi pagal eiliškumą, laužtiniuose skliaustuose nurodant literatūros šaltinio eilės numerį sąraše. Literatūros šaltinių dalyje cituojami šaltiniai privalo būti nurodomi pagal citavimo tekste eiliškumą.

Citavimo pavyzdžiai:

Straipsniai moksliniuose žurnaluose (nurodomi visi autoriai jeigu jų mažiau nei 6; esant daugiau nei 6 autoriams nurodomi pirmi 6 autoriai, po paskutinio autoriaus parašant et al.):

  • Jones A, Thomas Y, Kagan E, Reich M, Kaplan L, Finton H, et al. The effects of psychiatric and psychosocial interviews on children. Psychiatry 1997;33:505–509.

Knygos ir monografijos:

  • Peters HL. Psychiatric Treatments. Philadelphia, PA: Saunders; 1996.

Skyriai knygose:

  • Coogan CI. Kidney stones. In: Kennedy L, Charton RD, editors. Kidney Diseases. 3rd ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2001, pp. 427–450.

Interneto puslapiai: nurodoma URL adresas bei paskutinio prisijungimo data. Jeigu galima, nurodoma detalesnė informacija, tokia kaip autorių pavardės, spausdinimo data, pavadinimas, šaltinis.


Kita informacija

Atsakingasis autorius turi būti nurodomas lydimajame laiške kartu su jo elektroninio pašto adresu, darboviete, darbovietės adresu ir telefono numeriu. Su atsakinguoju autoriumi redakcija bendraus straipsnio pridavimo, recenzavimo ir spausdinimo etapų metu. Lydimajame laiške rankraščio autorių yra prašoma nurodyti bent 3 galimus straipsnio recenzentus, nurodant jų vardus, pavardes, aukščiausią akademinį laipsnį, darbovietę ir elektroninio pašto adresą.

Straipsnio recenzavimas. Visi straipsniai yra recenzuojami nepriklausomų recenzentų. Recenzentams nenurodomi straipsnio autoriai, o straipsnio autoriams nenurodomi recenzentai. Visi žurnalo straipsniai yra recenzuojami 2 recenzentų. Žurnalo redaktorius ir redakcinės kolegijos nariai pasilieka teisę atmesti žurnalo reikalavimų neatitinkančius rankraščius nesiųsdami jų recenzentams.

Po priėmimo. Straipsnio maketas yra nusiunčiamas autoriams patikrinti dėl korektūros klaidų. Reikšmingi straipsnio turinio pakeitimai šiame etape yra negalimi.